REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę PIOTR PAWLICKI RACING z siedzibą w Trzebani nr 13, kod pocztowy 64-113, numer NIP: 6972276767 za pośrednictwem sklepu internetowego piotrpawlicki.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz zasady i warunki świadczenia przez firmę PIOTR PAWLICKI RACING usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

Definicje

 1. Cena – oznacza to wartość brutto przedmiotu umowy, uwzględniającą podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli mają one zastosowanie, wyrażoną w walucie polskiej. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba w konkretnym przypadku wskazano inaczej.
 2. Dni robocze – oznacza dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem podmiotu trzeciego w osobie Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.
 4. Dostawca – oznacza podmiot trzeci któremu Sprzedawca zlecił dokonanie dostawy towarów.
 5. Klient – oznacza osobę fizyczną lub prawną, na rzecz której może być zawarta umowa sprzedaży.
 6. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą ze sklepem czynności prawnej w postaci umowy sprzedaży, która to czynność nie jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową Konsumenta.
 7. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, które prowadzą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą ze sklepem czynności prawnej w postaci umowy sprzedaży, która to czynność jest związana z działalnością gospodarczą lub zawodową Przedsiębiorcy.
 8. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zawierającą umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. , udostępnionego na podstawie przepisów.
 9. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 10. Sprzedawca oznacza Piotra Pawlickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PIOTR PAWLICKI RACING z siedzibą w Trzebani, NIP: 6972276767, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Technologii.
 11. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę do sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu.
 12. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w regulaminie.

Regulamin

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług sprzedaży Towarów na rzecz Klientów.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa Klient, zawierając Umowę sprzedaży oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 3. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 4. Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia Klienta. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu konieczne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej. Ze względu na, wiążące się z korzystaniem z sieci internetowej, zagrożenie pozyskania danych Klientów przez osoby trzecie, na które Sprzedawca nie ma wpływu, zalecane jest podjęcie przez Klienta działań zmierzających do ochrony jego danych, w tym stosowanie programów antywirusowych. Zaleca się upewnienie przez Klienta, czy połączenie internetowej jest szyfrowane przez SSL/TLS.
 6. Zabronione jest wykorzystywanie osoby Sprzedawcy, a także Sklepu internetowego Sprzedawcy w działalności prowadzonej przez Klienta, zwłaszcza w formie reklamy działalności Klienta lub poprzez umieszczanie informacji wprowadzających w błąd co do relacji pomiędzy Sprzedawcą i Klientem lub jego działalnością czy też Sklepem internetowym Sprzedawcy i Klientem lub jego działalnością.
 7. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to: Komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie potrafiące wyświetlać strony internetowe w technologii HTML + CSS3 + JavaScript z dostępem do sieci internetowej stacjonarnej lub komórkowej w technologii co najmniej 3G.
 8. Dla dokonania zakupów w Sklepie internetowym Sprzedawcy nie jest wymagana rejestracja przez Klienta, ani wyrażenie przez niego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie przez Klienta odpowiedniego oświadczenia w tym względzie.
 9. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 10. Składanie zamówienia za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu polega na wybraniu przez Klienta Towaru, którego zakupem jest zainteresowany, dodaniu go do koszyka, a następnie złożenia zamówienia.
 11. Składając zamówienie Klient musi wypełnić formularz z danymi niezbędnymi dla realizacji usługi sprzedaży. W szczególności Klient musi podać swoje imię, nazwisko, adres, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, ilość i rodzaj towarów, wybrany sposób dostawy i formę płatności za towar. Podanie błędnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację sprzedaży z przyczyn leżących po stronie Klienta. Po wypełnieniu formularza Klient składa zamówienie i wysyła je do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Tak złożone zamówienie stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu, złożoną przez Klienta Sprzedawcy.
 12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia, a w kolejnym kroku – przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa wyżej i oznacza zawarcie umowy sprzedaży między stronami. Całkowita wartość zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. O łącznej cenie, w tym o całkowitych kosztach dostawy Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia.
 13. Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży. Aktualne dostępne sposoby płatności wskazane są w Sklepie internetowym, a ich dostępność może zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 14. W przypadku wyboru płatności elektronicznej lub kartą płatniczą są one dokonywane za pośrednictwem upoważnionych serwisów działających na podstawie odrębnych regulaminów. W przypadku wyboru płatności w sposób wskazany powyżej Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia dopiero po potwierdzeniu wpływu środków od Klienta na konto bankowe Sprzedawcy. Nieuiszczenie płatności w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty i anulowanie Zamówienia.
 15. W przypadku wyboru płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Zamówienia. Brak płatności skutkuje niemożliwością odbioru przesyłki. Odmowa lub brak odbioru Zamówienia uprawnia Sprzedawcę do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 16. W wypadku zwłoki i niewykonania zobowiązania przez jedną ze stron umowy w terminie wynikającym z zawartej Umowy sprzedaży, druga strona może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, zgodnie z art. 492 Kodeksu Cywilnego. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Powyższe uprawnienie ma zastosowanie w szczególności w sytuacji niewywiązania się przez Klienta z obowiązku dokonania płatności za złożone zamówienie w terminie wskazanym w niniejszym Regulaminie. W takiej sytuacji, po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 17. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium RP. Dostawa Towaru jest odpłatna. Dostawa jest realizowana w sposób wybrany przez Klienta, na adres dostawy wskazany przez Klienta.
 18. Na termin dostawy składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania towaru w sposób wybrany przez Klienta towaru do wskazanego przez Klienta w zamówieniu miejsca dostawy.
 19. Czas dostawy może różnić się w zależności od dnia tygodnia, w którym złożono zamówienie. Maksymalny czas dostawy wynosi 5 dni roboczych. Jeżeli ostatni dzień terminu dostawy przypada na sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, termin dostawy zostaje automatycznie przedłużony na kolejny dzień roboczy. W przypadku problemów z dostawą skutkujących wydłużeniem terminu dostawy Sprzedawca poinformuje Klienta niezwłocznie o zaistniałej sytuacji i przewidywanym czasie dostawy.
 20. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 21. Sprzedawca, na życzenie Klienta wskazane w formularzu zamówienia, dołącza do przesyłki fakturę obejmującą dostarczane Towary.
 22. Zasady postępowania z przesyłką w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, wynikają z regulaminów dostawcy przesyłki.
 23. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 24. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę. Zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klientów wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 25. Reklamacje mogą być składane na piśmie na adres PIOTR PAWLICKI RACING, Trzebania nr 13, kod pocztowy 64-113, lub na adres mailowy pp777sklep@gmail.com. W oświadczeniu o reklamacji zaleca się wskazanie rodzaju wady/niezgodności z umową, daty jej wystąpienia, żądania dotyczącego sposobu załatwienia reklamacji oraz danych kontaktowych składającego reklamację wraz z informacją o tym, czy Klient posiada status Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta. Niespełnienie powyższych wymogów nie wpływa na skuteczność reklamacji.
 26. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca w tym terminie nie udzieli odpowiedzi na reklamację uważa się, że uznał reklamację.
 27. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta będącego przedsiębiorcą opiera się na zasadzie rękojmi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy na koszt Sprzedawcy.
 28. W przypadku reklamacji składanej przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta z powołaniem się na niezgodność Towaru z umową Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową.
 29. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w momencie zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, powinien:
   1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
   2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może zasadnie oczekiwać,
   3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia konsument może rozsądnie oczekiwać,
   4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił konsumentowi przed zawarciem umowy i odpowiada opisowi takiej próbki lub takiego wzoru. Uzasadnione oczekiwania konsumenta względem towaru uwzględniają charakter towaru oraz publiczne zapewnienie (np. w reklamie lub na etykiecie) złożone przez sprzedawcę w tym zakresie (jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu), chyba że sprzedawca wykaże, że:
    • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i, oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
    • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej publiczne zapewnienie zostało złożone lub w porównywalny sposób,
    • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy.
 30. W sytuacji wystąpienia braku zgodności towaru z umową Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta może złożyć do Sprzedawcy reklamację z tego tytułu i zażądać naprawy towaru lub wymiany towaru.
 31. Jeśli Sprzedawca: odmówił naprawy lub wymiany towaru, nie naprawił lub nie wymienił towaru, próbował naprawić lub wymienić, ale towar nadal jest niezgodny z umową, oświadczył, że nie naprawi lub nie wymieni towaru w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo do żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową do odstąpienia od umowy. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany.
 32. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. Wybór pomiędzy wymianą a naprawą należy do Konsumenta lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta. Jeżeli jednak spełnienie żądania Konsumenta lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, to może on wymienić towar – zamiast go naprawić, naprawić towar – zamiast go wymienić.
 33. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim wypadku Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma prawo żądania obniżenia ceny lub – w przypadku istotnej niezgodności z umową do odstąpienia od umowy.
 34. Jeśli brak zgodności z umową jest istotny, Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, bez uprzedniego skorzystania z prawa do żądania naprawy lub wymiany. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową.
 35. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
 36. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta od umowy Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego wysłania do Sprzedawcy.
 37. Zwrotu ceny Sprzedawca dokonuje w taki sam sposób, w jaki Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta dokonał zapłaty, chyba że Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zażąda innego sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 38. Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta nie ponosi żadnych kosztów związanych z reklamacją towaru niezgodnego z umową. Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, a także ponosi koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt.
 39. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową i Konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie ten fakt zaakceptował.
 40. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
 41. Klient będący Konsumentem oraz przedsiębiorca na prawach Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W takim przypadku umowę uważa się za niezawartą.
 42. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży liczy się od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta oraz przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub przez osobę trzecią wskazaną przez Konsumenta lub przedsiębiorcę na prawach Konsumenta inną niż przewoźnik.
 43. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia Sprzedawcy w ciągu 14 dni. Oświadczenie to może, ale nie musi zostać złożone na piśmie na adres PIOTR PAWLICKI RACING, Trzebania nr 13, kod pocztowy 64-113, lub na adres mailowy pp777sklep@gmail.com. W sytuacji, gdy Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta składa oświadczenie elektronicznie Sprzedawca jest zobowiązany do potwierdzenia otrzymania tego oświadczenia np. poprzez wysłanie Konsumentowi oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedniej wiadomości mailowej.
 44. W razie odstąpienia przez Konsumenta oraz przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy Sprzedawca jest zobowiązany nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Środki te zostaną zwrócone w ten sam sposób, jakiego wcześniej użył Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że wyraził on zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków (i nie łączy się to dla niego z dodatkową odpłatnością).
 45. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania zwracanego towaru lub potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 46. Konsument lub przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 47. Oprócz równowartości ceny towaru Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub przedsiębiorcy na prawach Konsumenta koszty doręczenia mu zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
 48. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 49. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży.
 50. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 51. Treści zamieszczone w ramach Sklepu internetowego (grafiki, layout, opisy produktów itp.) są chronione prawami autorskimi i ich kopiowanie/rozpowszechnianie nie jest dozwolone, za wyjątkiem sytuacji gdy wprost przewidują to przepisy prawa. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata.
 52. Klient odpowiada za swoje działania w ramach sklepu internetowego i platformy na której on działa, w związku z czym, pod rygorem odpowiedzialności prawnej, nie może zamieszczać na niej treści bezprawnych, obraźliwych, naruszających prawa innych osób, zakłócających działania sklepu.
 53. W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 54. Sprzedawca informuje Klienta będącego o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 55. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 56. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 57. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie dotychczasowego Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 58. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie Sklepu internetowego.
 59. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.